July 10, 2020

ZAF

องค์กรประสานตรวจสอบข่าวสาร

แนะ9หลักปฏิบัติ”รถเร่พุ่มพวง” ปลอดโควิดขายกับข้าวในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผู้ประกอบการค้าปลีกในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ ที่เรียกกันว่า “รถเร่หรือรถพุ่มพวง” ว่า แต่ละวันจะมีรถเร่ประมาณ 500 คัน ที่มารับสินค้าที่ตลาดไทเพื่อนำไปจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งรถเหล่านี้จะลงไปถึงชุมชน ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาซื้อสินค้านอกบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าจากรถเร่ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ 1พาหนะ/รถเร่ สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 2. อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน 3. เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บ แยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส 4.อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย

5. ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิดใช้น้ำแข็งสะอาด 6. ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน 7.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค 8. ผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร และ 9. หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองด้วย